Melattur Bhagavata Mela

Introduction


Birth of Bhagavatamela


Melattur village


Resurgence of Bhagavata Mela at Melattur


Venkatarama Sastry


The mask of Narasimha at MelatturBHAGAVATA MELA NATYA NATAKA SANGAM

Mobile No : +91 99943 67113

Email: melattur.bhagavatamela1938@gmail.com